Shuffle Letters Effect: a jQuery Plugin

Shuffle Letters Effect: a jQuery Plugin